Myśl przewodnia niedzielnej liturgii:
Iz 61,1-11; Tes 5,16-24; J 1,6-18
Dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu zachęca nas do chrześcijańskiej radości. Jest ona nierozerwalnie związana z oczekiwaniem przyjścia Pana, który przyjdzie i rozweseli mroki adwentowe i uspokoi wzburzone serca i umysły ludzkie. Przyjście Pana zapowiedzieli prorocy. Bezpośrednim poprzednikiem Pana był Św. Jan Chrzciciel. Przyszedł, jak mówi Ewangelia, aby zaświadczyć o światłości. Zjawia się na pustyni, nawołuje do prostowania dróg, do nawrócenia się, aby godnie przyjąć Pana, Mesjasza, długo oczekiwanego i zapowiadanego przez proroków. Pojawienie się Jana budziło wśród faryzeuszy niepokój. Dlatego też wysłali posłańców: „… wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kim jesteś?” Czy jesteś oczekiwanym Mesjaszem, może prorokiem Eliaszem, lub innym prorokiem? „Nie jestem” żadnym z nich, odpowiedział pokornie Jan Chrzciciel. On „przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego”. „Jestem głosem wołającym na pustyni: prostujcie drogę pańską”. Jestem głosem samego Boga, to nie ja, to przemawia do was przeze mnie Bóg. Trzeba i nam uwrażliwić się na ten głos Boga, trzeba go usłyszeć. Głos Boga dochodzi do nas z różnych stron, i z czytanych stron Pisma Św., i z ust kapłana sprawującego Eucharystię, i kiedy przyjmuję Komunię Św., od życzliwych ludzi, kiedy się modlę, przemawia wtedy do nas Jezus. A my: „Dziś jeśli głos Pański usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”.
Ks. Proboszcz Józef Zielonka

 


Narodziny Jezusa Chrystusa

„… Dziecię to jest miłością Boga, Zbawicielem, którego wspominamy. Puka do naszych drzwi, przyjmując tysiące ludzkich postaci. Swoją prośbę zwraca osobiście do nas, abyśmy w Nim odkryli tych, którzy są nam równi, w tych, którzy są naszymi braćmi i siostrami oraz w tych, którzy jak i my zostali odkupieni…”

Matka Maria Teresa

Drodzy Przyjaciele Communio in Christo!

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia z Domu Macierzystego Communio in Christo w Mechernich!

Dziś przesyłamy Wam zdjęcia oraz tekst, oddające wrażenia z uroczystości 30 rocznicy założenia zakonu, 29 listopada 2014 roku. Był to błogosławiony dzień, który licznemu gronu osób umożliwił lepsze poznanie nadzwyczajnego charyzmatu Matki Marii Teresy.

Na uroczystość przybyło wielu członków i przyjaciół Communio z różnych zakątków świata.
Wraz z ks. abp Wacławem Depo z Częstochowy, który był głównym celebransem wspaniałej Mszy św., wokół ołtarza zebrało się 27 kapłanów oraz trzech diakonów z różnorakich diecezji oraz zgromadzeń zakonnych. Ks. abp Depo osobiście znał Matkę Marię Teresę, którą spotkał, gdy w listopadzie 1988 roku odwiedziła Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu.

Kolejnym darem było oficjalne przekazanie nowej książki ks. prof. Stanisława Urbańskiego i ks. dra Józefa Zielonki przez ks. abp Depo na ręce Przeora Generalnego, ks. Karla-Heinza Hausa. Książka nosi tytuł: „Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994)”.

Po Mszy św. miejsce miała dyskusja, prowadzona przez filozofa i dziennikarza Jürgena Wiebicke na temat „Walka o piękną śmierć” – jest to temat, który ściśle związany jest z Matką Marią Teresą i założonymi przez nią placówkami dla chorych, starszych i umierających ludzi. Eutanazja jest tematem wywołującym zagorzałą dyskusję w Europie, a szczególnie w Niemczech. Rządy niektórych europejskich krajów zdecydowały się nawet na przyjęcie ustawy, która legalizuje eutanazję.

Po wspólnym obiedzie w kafeterii naszego domu, goście mieli możliwość obejrzenia w kaplicy nowego filmu „Daleko poza wszelkie granice” o życiu i działalności Matki Marii Teresy.

Następnie wspólnie udaliśmy się na grób założycielki, aby dziękować Bogu za 30 lat istnienia Communio in Christo. Kapłan szensztacki, o. Rudolf Ammann poprowadził nabożeństwo, a zebrani uczestnicy modlili się i śpiewali w swoich ojczystych językach.

Bogaty we wrażenia i urozmaicony dzień zakończył się uroczystymi Nieszporami oraz wspólną kolacją. W trakcie Nieszporów diakon stały diecezji Paderborn w Niemczech, złożył ślubowanie miłości bliźniego i stał się tym samym członkiem Communio in Christo. Diakon Lohmann jest z zawodu pielęgniarzem i pracuje w szpitalu.

Kolejny dar otrzymaliśmy 8 grudnia tegoż roku. W trakcie wieczornej Eucharystii Maria Caspari, po długim czasie przygotowań, w wieku 75 lat, wstąpiła do Communio sióstr. Tym samym zaspokojona została tęsknota, którą odczuwała przez całe życie, już w młodości. Droga jej życia jednak ułożyła się inaczej. Poznała i pokochała swego przyszłego męża, urodziła czworo dzieci i człowiekiem interesu.

Dzięki kontaktom z Kołem Przyjaciół Johannesa Kalpersa, poznała 10 lat temu Communio in Christo. Zetknęła się z tekstami Matki Marii Teresy, które wywarły na niej głębokie wrażenie, zmieniając krok po kroku jej dotychczasowe życie. Poprowadziły ją do podjęcia decyzji wstąpienia do zakonu Communio in Christo, co miało miejsce właśnie 8 grudnia bieżącego roku.

Cieszymy się także, że możemy przekazać Wam informację, iż w nadchodzących tygodniach, w wydawnictwie „Patris”, ukaże się w języku angielskim ostatnia książka Matki Marii Teresy „Proszę Cię, o święty Kościele – w imię Ducha św.”

Na zakończenie pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za Waszą przyjaźń i więź z Communio in Christo.

Z całego serca życzę Wam i Waszym rodzinom błogosławionych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz opieki Matki Bożej na Nowy 2015 Rok.

Złączony w modlitwach i miłości,

Wasz

ks. Karl- Heinz Haus
Przeor Generalny

Bóg się rodzi, moc truchleje...


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przesyłam wszystkim Członkom Communio in Christo najserdeczniejsze życzenia. Niech Maleńka Miłość, która w Noc Betlejemską rodzi się w naszych sercach wzrasta w nas i czyni nas świadkami prawdy, dobra i piękna. Niech nadchodzący Nowy Rok Pański 2015 będzie czasem przyjaźni z Bogiem i ludźmi.

Z darem modlitwy
ks. Józef Zielonka
Przewodniczący Communio in Christo
w Polsce

Częstochowa Boże Narodzenie 2015

 

 

 

Kliknij aby przejść do biuletynu...

 

Anna Wyszyńska

W trosce o chorych

Charytatywny Punkt Wydawania Leków „Communio in Christo” w parafii pw. św. Jacka w Częstochowie powstał w 1991 r. - Był to pamiętny rok, kiedy na Jasnej Górze odbywał się Światowy Dzień Młodzieży. Jego uczestnicy- Francuzi, Włosi, Rosjanie - korzystali z naszych leków i środków opatrunkowych - wspomina ks. Józef Zielonka, proboszcz parafii, który ten punkt zorganizował i do tej pory dba o regularne zaopatrywanie go w leki.

Pomysł powołania punktu aptecznego był częścią realizowania w Polsce programu dzie­ła „Communio in Christo” i zakonu, którego założycielką była Matka Maria Teresa Linssen.

Ks. Józef Zielonka, który znał Matkę Zało­życielkę i przez nią został wyznaczony jako odpowiedzialny za dzieło w Polsce, mówi: „Communio” w swojej działalności kieruje się zasadą: „Miłość bliźniego jest życiem w Bogu”. Zgodnie z tą zasadą i celami Matki Marii Teresy jesteśmy, jako członkowie „Communio”, zobo­wiązani do pomocy duchowej i socjalnej oso­bom, które takiej pomocy potrzebują.

 

W październiku 2014r Communio in Christo wydało książkę autorstwa Ks. Prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego i Ks. dr Józefa Zielonki pt.: „Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994)”

Przedmowa

W duchu eklezjalnej wdzięczności przyjąłem kolejną pracę Czci­godnych Księży Kościoła Częstochowskiego: Księdza prof. Stanisława Urbańskiego i Księdza dra Józefa Zielonki - poświęconą poświadcze­niu miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen”. Albowiem w dzisiejszym świecie „pełzającej apostazji” i sekularyzacji (św. Jan Paweł II) przekazywanie zdrowej prawdy Ewangelii oznacza „bycie” nie tylko nauczycielem, ale przede wszystkim świadkiem obec­ności Żywego Boga, objawionego w Chrystusie.

Człowiek, który ma swoje przeżycie Boga - a taką jest postać mi- styczki Matki Marii Teresy - zdaje sobie sprawę z tego, że przeżycie to ma zakorzenienie w misterium wiary Kościoła. On rodzi się z miłośei między Ojcem Niebieskim a Synem Bożym, uosobionej w Duchu Świę­tym. Miłość Trójcy Świętej rozlewa się także na świat ludzi poprzez Objawienie, Słowo Boże, sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystię, oraz kodeks moralny, liturgię i charyzmaty.

Dziękujemy Bogu za dar osoby i życia Matki Marii Teresy, w ży­ciu której doświadczenie miłości Boga zrealizowało się poprzez miłość bliźniego, posługę potrzebującym i świadectwo życia kontemplacyjne­go w duchu Soboru Watykańskiego II.

Czcigodnym Księżom Profesorom, Wspólnocie Communio in Christo, oraz Wszystkim, którzy będą odczytywali przykład wierności Chrystusowi w Jego Kościele z serca błogosławię.

Częstochowa, 14 września 2014 r.,
w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

 

Anna Janowska


Spotkanie abp. Wacława Depo z delegacją Communio in Christo

Communio in Christo to wspólnota powołana do życia przez Matkę Marię Teresę w duchu II Soboru Watykańskiego. Przyłączyć się mogą do niej zarówno osoby konsekrowane, jak i świeckie, które przyjmą jej regułę oraz w składanym ślubowaniu złożą dodatkowy ślub – miłości bliźniego.

Tegoroczna 22. pielgrzymka Communio in Christo na Jasną Górę w dniach 13-15 września przebiegała w klimacie przypadającego w tym roku 30-lecia istnienia zakonu. Jej hasłem były słowa: „Kościół wyruszający w drogę”, zaczerpnięte z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Evangelii gaudium”. W pielgrzymce uczestniczyła delegacja Domu Macierzystego w Mechernich w Niemczech z s. Lidwiną, ks. Markusem Mjokonti z Tanzanii, s. Jasminé z Indii i p. Ewą Bochynek.

 

W swojej pracy doktorskiej mówi Ksiądz o Matce Marii Teresie jako o mistyczce.

Jak Ksiądz to postrzega?

Czy Księdza promotorzy i kapłan, pod którego kierunkiem Ksiądz tę pracę napisał, widzą to podobnie?

Należy najpierw określić co to jest mistyka i na czym polega życie mistyczne. Następnie na podstawie życia i pism Matki Marii Teresy wykazać, że była mistyczką.

W życiu Matki można dopatrzeć się tych wszystkich elementów mistycznego życia, jak opisał św. Jan od Krzyża w „Drodze na Górę Karmel”: doznania „nocy ciemnej ducha”, „unio mystica”- najwyższego stopnia mistycznego zjednoczenia się Boga z duszą, mistycznych symboli zaręczyn i zaślubin oraz założenia fundacji zakonnych, wynikających z jej mistycznego zjednoczenia z Bogiem.

Czym jest mistyka?

Posługując się terminologią św. Teresy z Arila („Twierdza”) i św. Jana od Krzyża („Droga na Górę Karmel”) oraz używaną terminologią zbliżoną do tych dwóch wielkich mistyków przez Matkę Marię Teresę, określamy mistykę jako wyższy stan duchowości. To rezultat życia  kontemplacyjnego, jako wspinania się ku Bogu, aby Mu ofiarować całego siebie. W mistyce wchodzi się jakby w inny świat, w nową rzeczywistość, gdzie znika własne „ja”, doświadcza się czegoś wyższego, co trudno określić słowami. Życie mistyczne jest więc nieustannym dążeniem do całkowitej miłości i pełnego oddania się Bogu. Obejmuje nostalgię za całkowitą miłością, co w obecnym życiu wyraża się widzeniem Boga w wieczności. Inaczej mówiąc, życie mistyczne polega na zjednoczeniu człowieka z Bogiem przez miłość. To pełne uczestnictwo w życiu Bożym, doświadczalne przeżywanie rzeczywistości Boskiej, doświadczenie obecności Boga w sposób świadomy i pewny, i to bezpośredniej obecności. Mistyk świadomy jest tej chwili. Życie mistyczne przygotowuje się przez rozwiniętego ducha modlitwy i ofiary a wyraża się ciągłym pozostawaniem w sferze dotykalnego wpływu Ducha św. przez działanie Jego darów. Do pełnego zjednoczenia z Bogiem potrzeba oczyszczenia człowieka od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Na drodze oczyszczenia Bóg dopuszcza fizyczne cierpienia, niepowodzenia, pokusy, prześladowania, oschłości i pragnienia uwolnienia się od pozostałości zła skażonej duszy człowieka przez grzech pierworodny, poprzez przeciwstawianie się namiętnościom, które tkwią w każdym człowieku, oraz całkowite oderwanie się umysłu człowieka od poznania czysto pojęciowego i rozumowego. Taki stan duchowy i takie bogate słownictwo mistyczne występuje u Matki Marii Teresy.

 

Zapraszamy osoby uzależnione od alkoholu i wszelkich uzależnień
do „Grupy AA u  św. Jacka”.

Grupa AA „U św. Jacka”
ul. Warszawska 452a Częstochowa
(salka parafialna przy kościele św. Jacka).

Sobota, godz. 18:00.

Kontakt tel. 609-849-941 i 533-538-085.

Serdecznie zapraszamy!