Teksty liturgiczne: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
Jezus uczy nas dzisiaj jaką postawę mamy zajmować w naszym postępowaniu wobec różnorodnych sytuacji, w jakich może znaleźć się człowiek. Człowiek może być wierny lub nie składanym obietnicom. Może przyjąć postawę w której występuje przeciwieństwo pomiędzy słowem a czynem. Bo o człowieku świadczą nie tylko słowa, które wypowiada ale także czyny, które wykonuje. To one rozstrzygają o intencjach człowieka. Dlatego człowiek ze swoimi czynami może być bliżej dobra lub zła. Człowiek, który popełnił wiele zła, może się zmienić kierując się ku dobru. I odwrotnie, pełni dobro, ale może szybko zmienić postępowanie i zamieni je na zło. Zarówno w pierwszym jak i w drugim dzisiejszym czytaniu liturgii słowa z Księgi proroka Ezechiela i listu Św. Pawła do Filipian oraz Ewangelii Św. Mateusza w przypowieści o dwóch synach, widzimy jak sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, a niesprawiedliwy, zły wybrał drogę sprawiedliwości. Jeden wybrał drogę sprawiedliwości, zadeklarował gotowość czynienia dobra, pracy w winnicy, a potem nic nie zrobił, odstąpił od drogi sprawiedliwości, nie wypełnił obietnicy danej ojcu: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Idę, Panie, lecz nie poszedł.” Drugi wyraził niechęć do wypełnienia woli ojca, a potem zreflektował się i ją wypełnił: „Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł.” Podobnie jest dzisiaj. Ktoś wydaje  się dobry, sprawiedliwy, pobożny, stoi blisko Jezusa, ale pogoń za dobrami tego świata, karierą, pieniędzmi, sławą, oddala go od Jezusa. A Jezus mówi: „Wasza mowa niech będzie tak tak, nie nie.” W postępowaniu ojca z przypowieści widnieje obraz Ojca niebieskiego, który oczekuje i żąda od nas, by spełniać Jego wolę zawartą w Jego nauce i współpracując z łaską Bożą.

 

Ks. Proboszcz Józef Zielonka

 

Po raz kolejny w dniach 13- 14 września br. odbyła się 22. pielgrzymka Communio in Christo na Jasną Górę.  Hasłem pielgrzymki były słowa Adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Ewangelii Gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie: KOŚCIÓŁ „WYRUSZAJĄCY W DROGĘ”.  Była to szczególna pielgrzymka, albowiem Członkowie i Przyjaciele Communio in Christo w Polsce oraz delegacja Domu Macierzystego w Mechernich w Niemczech z s.Lidwiną, ks. Markusem z Tanzanii, s. Jasmin z Indii i Ewą Bochynek, dziękowali za przypadające w tym roku  30-lecie Zakonu Communio in Christo.Celem tej dorocznej pielgrzymki, podobnie jak w ubiegłych latach, było umocnienie więzi z Communio in Christo, oraz umocnienie wiary i duchowości Członków i Przyjaciół Communio in Christo.
Na rozpoczęcie pielgrzymki, w sobotę, ks. biskup dr hab. Antoni Długosz odprawił w kaplicy Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego Eucharystię i wygłosił homilię. Po Eucharystii odbyła się konferencja podczas której przedstawiciele z różnych krajów składali swoje świadectwa. O godz. 15.00 na Przeprośnej Górce w Sanktuarium Św. Ojca Pio odprawiona została Droga Krzyżowa. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej odbyła się prezentacja książki ks. prof. Stanisława Urbańskiego i ks. dra Józefa Zielonki "Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy". W drugim dniu pielgrzymki, w niedzielę, w parafii p. w. św. Jacka, w której proboszczem jest ks. Józef Zielonka przewodniczący Communio in Christo w Polsce, została odprawiona Msza Święta koncelebrowana z udziałem pielgrzymów i parafian. Po Mszy Świętej w sali parafialnej na plebanii odbyła się konferencja pt. "Nadzwyczajny charyzmat miłości- Matka Maria Teresa Mistyczka i Charyzmatyczna naszych czasów". Pielgrzymkę zakończyła uroczysta Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, której przewodniczył ks. Józef Zielonka i podczas której członkowie Communio odnowili swoje ślubowania. Eucharystię ubogacił chór ze Skarszew i muzyka organowa pana organisty z parafii p. w. św. Jacka Rafała Dominikowskiego.
W poniedziałek Delegację Domu Macierzystego Communio in Christo z ks. Józefem Zielonką przyjął abp Wacław Depo- metropolita Częstochowski. Po spotkaniu z ks. abp Depo Delegacja Communio udała się do Krakowa i Łagiewnik.

Norbert Gabryel

 

W swojej pracy doktorskiej mówi Ksiądz o Matce Marii Teresie jako o mistyczce.

Jak Ksiądz to postrzega?

Czy Księdza promotorzy i kapłan, pod którego kierunkiem Ksiądz tę pracę napisał, widzą to podobnie?

Należy najpierw określić co to jest mistyka i na czym polega życie mistyczne. Następnie na podstawie życia i pism Matki Marii Teresy wykazać, że była mistyczką.

W życiu Matki można dopatrzeć się tych wszystkich elementów mistycznego życia, jak opisał św. Jan od Krzyża w „Drodze na Górę Karmel”: doznania „nocy ciemnej ducha”, „unio mystica”- najwyższego stopnia mistycznego zjednoczenia się Boga z duszą, mistycznych symboli zaręczyn i zaślubin oraz założenia fundacji zakonnych, wynikających z jej mistycznego zjednoczenia z Bogiem.

Czym jest mistyka?

Posługując się terminologią św. Teresy z Arila („Twierdza”) i św. Jana od Krzyża („Droga na Górę Karmel”) oraz używaną terminologią zbliżoną do tych dwóch wielkich mistyków przez Matkę Marię Teresę, określamy mistykę jako wyższy stan duchowości. To rezultat życia  kontemplacyjnego, jako wspinania się ku Bogu, aby Mu ofiarować całego siebie. W mistyce wchodzi się jakby w inny świat, w nową rzeczywistość, gdzie znika własne „ja”, doświadcza się czegoś wyższego, co trudno określić słowami. Życie mistyczne jest więc nieustannym dążeniem do całkowitej miłości i pełnego oddania się Bogu. Obejmuje nostalgię za całkowitą miłością, co w obecnym życiu wyraża się widzeniem Boga w wieczności. Inaczej mówiąc, życie mistyczne polega na zjednoczeniu człowieka z Bogiem przez miłość. To pełne uczestnictwo w życiu Bożym, doświadczalne przeżywanie rzeczywistości Boskiej, doświadczenie obecności Boga w sposób świadomy i pewny, i to bezpośredniej obecności. Mistyk świadomy jest tej chwili. Życie mistyczne przygotowuje się przez rozwiniętego ducha modlitwy i ofiary a wyraża się ciągłym pozostawaniem w sferze dotykalnego wpływu Ducha św. przez działanie Jego darów. Do pełnego zjednoczenia z Bogiem potrzeba oczyszczenia człowieka od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Na drodze oczyszczenia Bóg dopuszcza fizyczne cierpienia, niepowodzenia, pokusy, prześladowania, oschłości i pragnienia uwolnienia się od pozostałości zła skażonej duszy człowieka przez grzech pierworodny, poprzez przeciwstawianie się namiętnościom, które tkwią w każdym człowieku, oraz całkowite oderwanie się umysłu człowieka od poznania czysto pojęciowego i rozumowego. Taki stan duchowy i takie bogate słownictwo mistyczne występuje u Matki Marii Teresy.

 

13.09.2014r Przeprośna Górka

Matka Maria Teresa swoje powołanie mistyczne przeżywa w Kościele i na płaszczyźnie troski o Kościół, dlatego też postrzega Kościół w duchowej perspektywie, co owocuje podjęciem konkretnej odpowiedzialności za Kościół po Soborze Watykańskim II i obowiązków wobec jego odnowy. Matka Maria Teresa jawi się nam jako osoba głębokiej wiary i miłości do człowieka. Jej życie mistyczne jako odpowiedź na miłość Boga i jej zaangażowanie na rzecz Kościoła oraz drugiego człowieka wpisuje się w tę odnowę Kościoła. Przez czterdzieści lat doświadczała głębokiej mistycznej miłości do Boga i tego, że odpowiadała na Jego dobroć. W 1989 r. w napisanej książce Pt. „Ein Leben In Einheit mit dem Leben Gottes. Muter Maria Teresa, die Gründerin der Communio in Christ. Ein Geschenk für Kirche und Welt” oświadcza, że przyrzekała, iż Jego miłość przyjmie i poświadczy ją w swoim życiu mistycznym. Na płaszczyźnie życia mistycznego i przeżyć mistycznych, które były owocem głębokiego zjednoczenia z Bogiem przez miłość i cierpienie, Bóg przygotowywał ją do przyjęcia nadzwyczajnej miłości. Głębokie życie mistyczne pełne duchowego i fizycznego cierpienia, które prowadziła na skutek otwarcia się na działanie Ducha Świętego, Bóg staje się dla niej przestrzenią do wyznawania i realizowania miłości Boga oraz drugiego człowieka. Wymagało to od niej wielkiej odwagi, gdyż mimo wielu trudności poszła drogą mistycznej jedności z Jezusem, pragnąc tak jak On złożyć swoje życie w całopalnej ofierze za zbawienie dusz i odnowę Kościoła.

 

Zapraszamy osoby uzależnione od alkoholu i wszelkich uzależnień
do „Grupy AA u  św. Jacka”.

Grupa AA „U św. Jacka”
ul. Warszawska 452a Częstochowa
(salka parafialna przy kościele św. Jacka).

Sobota, godz. 18:00.

Kontakt tel. 609-849-941 i 533-538-085.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pragniemy poinformować, że przy naszej parafii p.w. św. Jacka w Częstochowie (ul. Warszawska 452A) od 1992 roku istnieje Punkt Charytatywny Leków Zagranicznych Stowarzyszenia Communio in Christo. Punkt posiada bogaty zasób leków niemieckich i francuskich oraz trudno dostępnych i drogich. Pragnie w ten sposób na podstawie swojego statutu i poleceń Matki Marii Teresy założycielki Communio in Christo nieść pomoc chorym i potrzebującym. Leki wydawane są na podstawie recepty.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00 i 15:00-17:00.