Teksty liturgiczne: Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16.
Pan Jezus w dzisiejszej liturgii poucza nas o trwałości i nierozerwalności małżeństwa. Małżeństwo jest nierozerwalnym sakramentem. „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. Ustanowione przez Boga jeszcze w raju, małżeństwo i rodzina, to instytucje, które z woli samego Boga mają uczynić życie ludzkie na ziemi piękniejszym i szczęśliwszym. Jezus sam urodził się w rodzinie, którą ukochał i nie rozstawał się z nią aż do śmierci.
Jezus Chrystus łączy w nierozerwalnym sakramencie dwie ludzkie dłonie i jednoczy swoją  miłością dwa ludzkie serca i wkracza w związek dwojga ludzi czyniąc zeń nierozerwalną więź i nierozerwalny dar. Bóg kocha człowieka. Małżeństwo jest i powinno być przez człowieka rozumiane jako obraz Bożej miłości i wierności. Człowiek dzisiaj bardzo często tego nie rozumie, burzy i niszczy więź małżeńską, rodzinę, odpowiedzialność, płodność, czystość, świętość i trwałość. Burzy to, co Bóg zbudował. Małżeństwo jest często zwyczajnym wykorzystaniem cudzego ciała przez jakiś czas, a potem następuje rozwód. Chrystus ostrzega: „ Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.” Małżeństwo to nie tylko umowa zawarta pomiędzy dwojgiem ludzi, ale i Chrystusem, który kształtuje w małżonkach nowe życie i jeden wspólny los, wprowadza w ich życie łaski, umacnia miłość i świętość. „Już nie są dwoje, lecz jedno ciało.” Człowiek często rozrywa to zawarte przymierze z Bogiem. Rozrywa jedność i rozdziela to, co jest nierozerwalne, a następstwem tego jest tragedia i nieszczęście. Powstaje nieuleczalna rana zadana współmałżonkowi, dzieciom, całej rodzinie i Kościołowi. Ewangelia mówi, że kiedy Żydzi zadali pytanie Chrystusowi: „Czy wolno mężowi oddalić żonę?”, Jezus kategorycznie odpowiedział, że tak niewolno, chociaż Mojżesz w skrajnych wypadkach cudzołóstwa zezwolił na oddalenie żony. To były wyjątki ze względu na trudne okoliczności wędrówki do Ziemi Obiecanej. Dlatego oświadczył Jezus, że „od początku tak nie było”. Bóg stwarzając człowieka umieścił go w raju i powiedział, że „opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem”. Od chwili stworzenia człowieka uczynił małżeństwo monogamicznym i nierozerwalnym.
Kościół zawsze uczył i uczy, że małżeństwo jest jedną z największych świętości, jednym z świętych sakramentów, które człowieka uświęcają i łączą z Bogiem. Małżeństwo to „sanktuarium”, którego nie wolno burzyć, deptać, kalać i nadużywać.

Ks. Józef Zielonka - Proboszcz

 

W czasie minionych wakacji ministranci parafii p.w. św. Jacka w Częstochowie już po raz piąty wyjechali na obóz rowerowy do Nędzy. W obozie wzięło udział 20 osób. Jak każdego roku, oprócz wielu wycieczek rowerowych, wypoczynku i licznych rozgrywek sportowych, nie zabrakło również elementów rekolekcyjnych. Hasło obozu "W Nędzy jest BOSKO", owszem dotyczyło niezwykłej atmosfery jaka tam panowała, ale jeszcze bardziej zwracało uwagę na postać św. Jana Bosko, która towarzyszyła uczestnikom przez wszystkie dni rekolekcji. Ministranci poznawali życie Świętego, czerpali z niego przykład i starali się naśladować w obozowej codzienności. Pomagały temu: codzienna Eucharystia, modlitwy i spotkania w grupach. Obóz obfitował również w wiele atrakcji, jak wizyta w aquaparku, niezwykle emocjonująca zabawa w podchody czy survival. Najważniejsze jednak było doświadczenie wspólnoty. Wspólny wysiłek na rowerach, rywalizacja sportowa i inne elementy obozu jeszcze bardziej umocniły naszą wspólnotę. Mamy nadzieję, że będzie to procentować w ciągu roku szkolnego. Najważniejsze jednak, że oprócz umocnienia wzajemnych więzów, jeszcze bardziej przybliżyliśmy się do Pana Boga.

ks. Krzysztof

20150814_16272320150816_11051220150817_11052020150821_19285720150821_200409

SIGE by Kubik-Rubik.de

 

Ks. Józef Zielonka

„Ewangelia, proroctwo, nadzieja: Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj- Rok życia Konsekrowanego.”


Okres posoborowy  jest czasem tworzenia nowych ruchów katolików świeckich i nowych wspólnot życia konsekrowanego oraz wypracowywania nowych relacji między tymi ruchami a osobami konsekrowanymi (por. VC 54). W tym kontekście należy przytoczyć słowa Benedykta XVI wypowiedziane w roku 2006 w Sanktuarium na Jasnej Górze. Papież w świetle wiary interpretował pochodzenie tych ruchów oraz wskazywał zadania dla nich. Zatem mówił do przedstawicieli nowych ruchów w Kościele: „Żywotność waszych wspólnot jest znakiem czynnej obecności Ducha Świętego! To z wiary Kościoła i z bogactwa owoców Ducha Świętego zrodziła się wasza misja. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej, aby służyć sprawie Królestwa Bożego w dzisiejszym świecie. Wierzcie, że łaska Boża towarzyszy wam i starajcie się, by była obecna w żywych tkankach Kościoła, a szczególnie tam, gdzie kapłan, zakonnik czy zakonnica nie mogą dotrzeć. Ruchy, do których przynależycie, są różnorodne. Karmicie się nauką pochodzącą z różnych, uznanych przez Kościół, szkół duchowości. Korzystajcie z mądrości świętych, sięgajcie do ich spuścizny. Formujcie wasze umysły i serca w oparciu o dzieła wielkich mistrzów oraz świadków wiary, pamiętając, że dziedzictwo szkół duchowości nie powinno być zamknięte, jak skarb, w klasztorach czy bibliotekach. Mądrość ewangeliczną, zaczerpniętą z dzieł wielkich świętych i sprawdzoną we własnym życiu, trzeba nieść w sposób dojrzały, nie dziecinny, i też nie agresywny, w świat kultury i pracy, w świat mediów i polityki, w świat życia rodzinnego i społecznego”. (Benedykt XVI: Tym, którym trudno uwierzyć w Boga, powtarzam: Bóg jest Miłością. Przemówienie Benedykta XVI wygłoszone podczas spotkania z zakonnikami i zakonnicami, z seminarzystami oraz przedstawicielami Ruchów).

Ojciec Franciszek ogłosił Rok Życia Konsekrowanego, przeżywanego pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”, trwającego od pierwszej niedzieli Adwentu 2014r. do 2 lutego 2016 roku.
Rok Życia Konsekrowanego to ważne wydarzenie w życiu Kościoła i ważne przesłanie nie tylko dla 950 tysięcy osób konsekrowanych: sióstr, ojców i braci zakonnych, ale także dla całego Kościoła.
Rok Życia Konsekrowanego to także ważne przesłanie dla Zakonu Communio in Christo, dla jego członków i sympatyków. Bowiem Communio in Christo nacechowane działaniem Boga, jest zakonem dla wszystkich i pragnie być wzorem dla całego Kościoła. Jest nowym sposobem odczytania Ewangelii. Wszyscy członkowie oddają siebie, swoje siły na służbę Bogu i ludziom, naśladując Jezusa, także na drodze rad ewangelicznych: czystości złożonych ślubów, ubóstwa, posłuszeństwa i miłości bliźniego. „Caritas est vivere in Deo”. Dlatego założony przez Matkę Marię Teresę ten zakon Communio in Christo odznacza się szczególnym charyzmatem miłości Boga i bliźniego. Miłość Boga realizowana jest przez dzieła miłości do wszystkich ludzi, jest zawsze żywa w codziennych czynnościach. Communio in Christo jest szczególnym darem dla wszystkich ludzi, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie miłość Chrystusa jest rzadko realizowana. Communio in Christo wierne jest swojemu charyzmatowi. Ojciec Święty Franciszek wzywa wspólnoty zakonne do odnowy i wierności swojemu charyzmatowi. Zaznacza, że odnowa życia konsekrowanego jest „czasem łaski, naznaczonym obecnością Ducha”, to powód do własnej tożsamości. Każda wspólnota zakonna posiada swój własny charyzmat, określoną duchowość, tradycję, konstytucję, wypracowany styl życia, zorganizowaną wspólnotę i realizuje ten charyzmat w posługiwaniu bliźnim. Naśladują w ten sposób życie Jezusa swoim własnym życiem i realizując Jego wskazanie zawarte w przekazywaniu: „Będziesz miłował Pana Boga swego, całym sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie zaś jest do niego podobne: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” (Mt 22,36-40). To przykazanie wskazane przez Jezusa ukierunkowane jest na życie, które, jak pisze Matka Maria Teresa w Regule Communio, „chce się uwolnić od swojego „Ja”. „Trzeba widzieć w bliźnim tę samą godność, jaką sobie przypisuję i ją szanować, naśladować Jezusa, pisze dalej Matka Maria Teresa. Naśladowanie Jezusa zna tylko jedno przykazanie: Jego przykazanie, które wypełnia się w uwolnieniu od własnego „Ja”. Wymaga ono od nas Bożej miłości, której przykład dawał nam On, aż do swojej śmierci na krzyżu.
Moje zaangażowanie dla bliźniego skierowane jest do Chrystusa, to znaczy należy odnosić się do bliźniego w taki sposób, jaki należy się Bogu i ofiarować mu to, co przyrzekamy i obiecujemy codziennie Bogu w słowach i modlitwach”.
Posiadając taki charyzmat, taka wspólnotę braterską w służbie Jezusowi i realizując śluby zakonne, mogą „czynić radośnie postępy na drodze miłości”.
Papież Franciszek kierując list apostolski do wszystkich osób konsekrowanych z okazji roku życia konsekrowanego, nawołuje do „spojrzenia w przyszłość z wdzięcznością”, gdyż każdy instytut zakonny jest „owocem bogatej historii charyzmatycznej. Doświadczenie początków następnie wzrosło i rozwinęło się, wciągając innych członków w nowych kontekstach geograficznych i kulturowych, tworząc nowe sposoby realizacji charyzmatu, nowe inicjatywy i wyrazy miłości apostolskiej. Jest to ziarno, które staje się drzewem, rozprzestrzeniając swe gałęzie”. Każda wspólnota zakonna powinna również poznać „swoje początki i swój historyczny rozwój, żeby podziękować Bogu, który dał Kościołowi i tak wiele darów, czyniących go pięknym i wyposażonym do każdego dobrego dzieła” (LG 12).
Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachować żywą tożsamość, jak również umocnić jedność rodziny zakonnej i poczucie przynależności jej członków.
Wspólnota Zakonna powinna połączyć dany charyzmat założyciela z otwartością na potrzeby współczesnego świata i odczytywania „znaków czasu”. Ojciec Święty Franciszek pragnie aby odnowa życia konsekrowanego jaka dokonała się w ostatnich 50 latach po Soborze, nadal była „czasem łaski, naznaczonym obecnością Ducha”. Był to poryw Ducha Świętego dla całego Kościoła.
Ten nowy powiew Ducha Świętego uwidoczniony jest mocno i wyraźnie w Communio in Christo. Matka Maria Teresa swoim charyzmatem założycielskim wycisnęła niezatarte piętno na założonej wspólnocie zakonnej. Dlatego wierność wobec natchnienia Założycielki, które samo jest darem Ducha Świętego, jak pisze Jan Paweł II, pozwala członkom głębiej przeżywać swoją tożsamość zakonną i podejmować jej twórczą inicjatywę oraz naśladować jej świętość (VC 36). Zatem członkowie Zakonu Communio in Christo muszą być wierni charyzmatowi Założycielki, ponieważ równocześnie poznają coraz lepiej duchowość Zakonu i jakość działalności apostolskiej i styl życia tej wspólnoty życia konsekrowanego. (Ks. Prof. Stanisław Urbański).
Ojciec Święty Franciszek mocno podkreśla wymiar eklezjalny życia konsekrowanego. Pisze: „życie konsekrowane jest darem dla Kościoła, rodzi się w Kościele, rozwija się w Kościele, całe jest zorientowane na Kościół”. Jako dar Kościoła, nie może być czymś wyizolowanym czy marginalnym, ale najgłębiej do niego należy i znajduje się w samym sercu Kościoła jako element decydujący o jego misji, ponieważ wyraża najgłębszy charakter powołania chrześcijańskiego i dążenie całego Kościoła- Oblubienicy ku jedności z jednym Oblubieńcem; w związku z tym należy nienaruszalnie do jego życia i świętości”. Papież Franciszek pragnie, aby życie konsekrowane było zawsze światłem na drodze Kościoła.
„Matka Maria Teresa świadoma swego wybrania przez Chrystusa pisze, że została „wcielona” w Chrystusa będącego Kościołem, wchłonięta przez Chrystusa w całej Jego pełni. Dlatego Kościół nazywa „Matką”, na której piersi może spocząć. Jego czystość jest ozdobą jej życia, a jej „świadomość” odnośnie do jego przyszłości wiąże z Chrystusem, gdyż Kościół głosi o życiu i działalności ucieleśnionego Słowa. Kościół jest sakramentem spotkania z Bogiem, w którym On uwidacznia swoje Królestwo, usuwa rozłąkę, daruje gwarancję swojej wierności i otuchę zbawienia. Stąd też swój charyzmat w Kościele Matka nazywa nadzieją dla ciężkich czasów. Czy te słowa Założycielki nie nabierają szczególnego znaczenia w dzisiejszym Kościele?” (Ks. Superior Karl –Heinz Haus).
Matka Maria Teresa pragnie swoim charyzmatem pomóc miłości do Kościoła. Ten charyzmat skierowany jest, jak sama mówi, by „w imię II Soboru Watykańskiego Kościół odnowić we wszystkich jego działaniach, ale nie inaczej jak tylko w miłości i przez miłość. Uważa, że miłość do Kościoła oznacza pomoc jemu: podejmowanie dzieł apostolskich i dzieł miłosierdzia; obronę jego praw; odrzucanie nauki niezgodnej z jego duchem; przeciwstawienie się nowinkarstwu; przyjmowanie jego nauczania w formie m. in. encykliki i listów apostolskich.
Communio in Christo „posiada wymiar eklezjalny. Jest wspólnotą „osadzoną” wewnątrz Kościoła, współpracującą z nim, zachowującą wierność jego nauce, a przede wszystkim występującą przeciw jego rozbiciu wewnętrznemu. Odnosząc się więc do członków Communio in Christo w świetle papieskiego listu, powinni oni na nowo odczytać charyzmat Matki Teresy i ciągle go odczytywać, aby dawać świadectwo o miłości do Kościoła, i być świadkiem obecności tej „Miłości” we wspólnocie Kościoła, szczególnie w dzisiejszych czasach oraz realizować tę miłość do Kościoła poprzez swoje zadania zawarte w charyzmacie. Świadczyć mają również „że Kościół jest żywą obecnością Boga w Chrystusie i Duchu Świętym, który jest w Nim obecny przez Słowo i sakramenty.
Drugim elementem życia zakonnego, który mocno akcentuje papież Franciszek, jest duchowość komunii. Ojciec Święty podkreśla, że od samego początku założyciele byli zafascynowani jednością.”
Ważnym elementem życia zakonnego, jak określa Ojciec Święty Franciszek, jest „duchowość komunii. Członkowie Zakonów wpatrzeni w pierwszą „Wspólnotę Jerozolimską” stają się „świadkami i budowniczymi” komunii, wzorem i przykładem. Potrzeba takiego wzoru w dzisiejszym świecie pełnym napięć, konfliktów wyzysku, krzywdy, nierówności społecznej. Ojciec Święty wzywa osoby konsekrowane do budowania komunii, aby były wiarygodnym znakiem obecności Ducha Świętego, który wzbudza w sercach pasję, aby wszyscy byli jedno (J 17,21).Do budowania tej komunii wzywa również Matka Maria Teresa. Wezwanie to znajduje się już w samej nazwie „Communio”. W książce „Ich bitte dich, o Heilige Kirche” pisze, że otrzymany charyzmat miłości odnosi się do jedności Kościoła i został jej dany, aby przekazała go Kościołowi dla zachowania jedności urzędu i charyzmatu. Obejmuje on wszelkie potrzeby Kościół i chroni go przed rozpadem. Ma także rozbudzić zaufanie do urzędu w Kościele i prowadzić do wzmocnienia jego autorytetu oraz do uznania charyzmatów wzbudzanych przez Ducha Świętego w Kościele. Zatem charyzmat miłości chroni Kościół przed podziałami, aby i sam Chrystus nie był podzielony. Wobec tego Matka tęskni za jednością i miłością w Kościele oraz pragnie, aby wszyscy stali się jednością w myśleniu oraz w wierze, a szczególnie w miłości. (Ks. Prof. Stanisław Urbański)
Wszystkie wspólnoty nie tylko mają budować komunię wewnątrz siebie i być przykładem tej komunii, ale także „czynić Kościół domem i szkołą komunii”, mają być „sługami komunii i kultury spotkania. Wszystkie wspólnoty powinny również troszczyć się o duchowość komunii, która powinna istnieć we wspólnocie życia konsekrowanego między osobami konsekrowanymi. Wtedy taka komunia będzie narzędziem budowania życia duchowego i troską o tę wzajemną duchowość. Będzie to „życie mistyką spotkania, zdolnością odczucia, wysłuchania innych ludzi, wspólnego poszukiwania drogi, sposobu „pozwalając się oświecić relacją miłości”, ubogacając się silną wiarą, i otwierając się na potrzeby ludzi, oraz być świadkami Ewangelii. Mistyka spotkania musi się zacząć od przyjęcia miłości Boga w codziennym życiu, aby człowiek mógł zjednoczyć się z Nim przez miłość. Miłość jednoczy człowieka z Bogiem. Bóg oczekuje ludzkiej miłości.
Życie miłością jest podstawowym prawem w Communio i zasadą życia miłością dla osnowy Kościoła, realizacją miłości Boga i bliźniego, bo życie konsekrowane ma swoje źródło w bezinteresownej miłości Boga i bliźniego. Miłość jest darem Boga, a życie konsekrowane jest odpowiedzią miłości osób konsekrowanych na miłość Boga.

 

W tym samym dniu, kiedy z Warszawy startował wyścig Tour dc Pologne, tj. 2 sierpnia ze stolicy wyruszyło na rowerach 32 ministrantów archidiecezji częstochowskiej. Przewodnikami byli; ks. Sebastian Ciastek - opiekun liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Paweł Wróbel - wikariusz w parafii św. Jacka w Częstochowie i ks. Paweł Kostrzewski - wikariusz w parafii w Żaikach-Letnisku. Uczestnicy pochodzili z częstochowskich parafii św. Floriana, św. Jacka, św. Piotra i Pawła. Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Wojciecha oraz parafii św. Michała Archanioła w Blachowni. Była to II Pielgrzymka Rowerowa Liturgiczną Służby Ołtarza prowadząca śladami n Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, m.in. do Poznania, Wrocławia, Wadowic i na Jasną Górę. Jej hasło brzmiało: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Ministranci wieźli intencje wpisane do księgi intencji w poszczególnych parafiach, Radiu Fiat i redakcji „Niedzieli”.

- Trasa nie była łatwa, średnio pokonywaliśmy 100 km dziennie, najdłuższy odcinek liczył 140 km, w niektóre dni temperatura zbliżała się do 40°C - relacjonuje ks. Paweł Wróbel. - Każdy dzień rozpoczynaliśmy Eucharystią i odczytywaniem powierzonych nam intencji, rozważaliśmy też myśli zaczerpnięte z homilii Jana Pawia II wygłoszonych podczas II pielgrzymki do Ojczyzny. Jesteśmy wdzięczni za opiekę i pomoc policji. Szczególnie było widoczne to w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie jechaliśmy przez miasto w asyście policyjnych motocykli. Pokonanie takiej trasy było dla ministrantów dużym wyzwaniem, ale też było widoczne ogromne wzruszenie i radość, kiedy osiągnęliśmy cel i stanęliśmy przed Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze.

Już po raz piaty w miejscowości Nędza niedaleko Raciborza odbył się obóz rowerowy ministrantów z parafii św. Jacka w Częstochowie. Trwał od 12 do 22 sierpnia. Tematem wiodącym była osoba św. Jana Bosko i jego nauczanie. Tak jak w poprzednich latach, obóz prowadził ks. Krzysztof Sak. W programie były codzienna Eucharystia i wspólna modlitwa, rozważania rekolekcyjne, rowerowe rajdy oraz sportowe rozgrywki.

(akw)

Niedziela nr 35 s.4 (30.08.2015)

 

 

Święty Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim ok. 1183 r. Pochodził ze śląskiej linii rodu Odrowążów. Z rodziny Odrowążów pochodzą również: bł. Czesław oraz bł. Bronisława. Po studiach w Paryżu i w Bolonii Jacek przyjął święcenia kapłańskie i został mianowany kanonikiem krakowskim. Istotną rolę w jego życiu odegrał Biskup Krakowski Iwo Odrowąż, jego bliski krewny. W 1215 r. udając się do Rzymu na Sobór Laterański zabrał ze sobą m.in. Jacka, którego powierzył duchowej i intelektualnej opiece św. Dominika, założyciela zakonu żebraczego i kaznodziejskiego, reformatora Kościoła.

Jacek wstąpił wówczas do nowo powstałego zakonu dominikanów i przyjął habit zakonny z rąk św. Dominika. Jesienią 1221 r., Jacek wraz z towarzyszami założył w Krakowie pierwszy klasztor dominikański na ziemiach polskich. Kierując się przesłaniem św. Dominika, łączył pracę ewangelizacyjną z modlitwą, zwłaszcza różańcową i zawierzeniem Matce Bożej. Dawało mu to niezwykłą moc apostolską.

Podziwu godne były jego misjonarskie podróże po Polsce, Rusi, Prusach, Pomorzu i Śląsku. Osobiście zakładał wiele klasztorów dominikańskich, między innymi w Toruniu, Chełmnie, Gdańsku, ale także w Płocku, Sandomierzu, Królewcu, Rydze oraz w Kijowie.

Był obdarzony przez Boga niezwykłymi darami, w tym także darem czynienia cudów. Nawracał, niosąc ze sobą różaniec i figurę Matki Bożej. Głosił Ewangelię i zwiększał zastępy gorliwych kapłanów w klasztorach dominikańskich, a liczni jego uczniowie zostawali gorliwymi biskupami.

Umarł w Krakowie 15 sierpnia 1257 r. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pochowano go w dominikańskim kościele Świętej Trójcy w Krakowie. Kanonizował go w 1594 r. papież Klemens VIII.

Święty Jacek był jedną z najznakomitszych postaci XIII wieku i należał do najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy. Jego figura, jako jedynego świętego pochodzącego z Europy Środkowo - Wschodniej, znajduje się na kolumnadzie Berniniego okalającej Plac św. Piotra w Rzymie.

 

Modlitwa do św. Jacka
O umiłowany święty Jacku, nasz Patronie, oddajemy najwyższy hołd Bogu za to, że wezwał Cię z ziemi śląskiej do  apostolskiej służby w Kościele i postawił między nami jako wzór świętości. Pragniemy też oddać cześć Niepokalanej Matce Boga i naszej Królowej, której byłeś wiernym synem i którą nauczyłeś nas czcić przez świętą modlitwę różańcową. Święty Jacku, patronie nasz, wstawiaj się za nami u Boga i wyproś nam łaski, o które Cię błagamy. Patronie śląskiej ziemi. Ty, który z apostolską gorliwością głosiłeś Chrystusową Ewangelię i budziłeś w ludzkich sercach miłość Bożą, naucz nas podobnej gorliwości w służbie Bogu i ludziom. Uproś nam u Boga pomoc w przeciwnościach, abyśmy za twoim wstawiennictwem otrzymali zbawienie wieczne.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

Czerwone światło dla uzależnień

Z ks. Józefem Zielonką – diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości archidiecezji częstochowskiej oraz kapelanem i terapeutą Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Częstochowie – rozmawia Anna Wyszyńska

– Od ponad 30 lat Kościół zachęca, by sierpień był miesiącem abstynencji od alkoholu, by w tym miesiącu całkowicie zrezygnować z jego konsumpcji i modlić się o trzeźwość narodu. Na co w tym roku zwracają szczególną uwagę duszpasterze trzeźwości?
– Tegoroczne hasło proponowane przez Apostolstwo Trzeźwości brzmi: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”. Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież jest poważnym problemem. Picie piwa, kupowanie go całymi skrzynkami stanowi niedobry styl życia, a w pewnych środowiskach modę i sposób na zaimponowanie kolegom i koleżankom. Przy czym młodzież często uważa, że piwo to nie alkohol. To jest, oczywiście, błędne mniemanie. Spożycie piwa, tak jak każdego innego alkoholu, jest dla młodych organizmów szkodliwe i może doprowadzić do uzależnienia. Dorośli w trosce o prawidłowy rozwój młodego pokolenia i chronienie go przed wejściem na drogę uzależnienia muszą dbać o abstynencję dzieci i młodzieży. Najprostsze środki to: rozmowy nt. w domu i w szkole, dawanie dobrego przykładu, nieczęstowanie młodych alkoholem. Przestrzeganie zakazu o niesprzedawaniu niepełnoletnim alkoholu i reagowanie w sytuacji, kiedy widzimy, że zakaz ten jest łamany. To może zrobić każdy z nas. Możemy też proponować dzieciom i młodzieży przystąpienie do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, której uczestnicy są zachęcani do codziennej modlitwy, ofiary, wstrzemięźliwości i skromności. Ten program pomaga rodzicom w mądrym wychowaniu, stawianiu dzieciom wymagań i motywowaniu do pracy nad sobą.

- Czy możemy mówić o owocach kolejnych miesięcy trzeźwości?

- Te owoce są niewymierne. Ale samo zwrócenie uwagi na problem uzależnienia do alkoholu, na zagrożenie, które niszczy rodziny, powoduje cierpienie dzieci, współmałżonków i rodziców jest sprawą bardzo ważną. Przypomnijmy, że genezy miesiąca trzeźwości można się doszukać już Jasnogórskich Ślubach Narodu z 1956 r., gdzie jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwo], pijaństwu, rozwiązłości”. Apel o abstynencję w sierpniu dotyczy nie tylko osób uzależnionych, jest to apel do wszystkich o podjęcie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty. Taka jest idea tego miesiąca. To pomaga i tym, którzy to wyrzeczenie podejmują, jak 1 tym, którzy alkoholu nadużywają i nie potrafią wyjść z nałogu. Od ponad 20 lat pracuję w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia na ul. Ogrodowej w Częstochowie. Wielu z pacjentów prosi o modlitwę, mówi, że to wsparcie jest im bardzo potrzebne, że pomaga.

Pomóżmy, pokażmy, że zależy nam na trzeźwości innych. Przypomnijmy sobie ile grzechów, ile nieszczęść, jakie straty materialne i ile tragicznych wypadków powoduje alkohol. Niestety, często swój udział w tych tragediach mają inni: ci, którzy pozwalają, aby nietrzeźwy kierowca prowadził pojazd, ci którzy namawiają, albo wręcz przymuszają do picia alkoholu. Pacjenci Ośrodka mówią czasem, że ich uzależnienie zaczęło się w dzieciństwie, bo ktoś z dorosłych, czasem najbliższy krewny zachęcił do wypicia pierwszego kieliszka, bywa niestety, że w czasie przyjęcia pierwszokomunijnego To jest wielkie zło. Tego nie wolno lekceważyć. Młodzi ludzie nie wiedzą, że w uzależnienie wpada się łatwo, a wychodzi z wielkim trudem, a często przegrywa życie.

 

-    Kim są pacjenci Ośrodka Terapeutycznego?

-    W Poradni mamy cały przekrój społeczny, osoby w wieku od lat 18 do 70, mężczyzn i kobiety, z przewagą mężczyzn, chociaż w niektórych grupach ta statystyka się wyrównuje. Są osoby wszystkich zawodów od robotników i rolników, po studentów, prawników, lekarzy, także księży. Ten nałóg nie wybiera, ale pamiętajmy, że mechanizm uzależnienia jest zawsze taki sam. Zaczyna się od pierwszego kieliszka wypitego dla towarzystwa, potem kilku dla poprawienia nastroju, wreszcie powstaje przymus picia, który powoduje negatywne konsekwencje rodzinne, zawodowe, zdrowotne. Jeżeli mówimy, że mamy w Polsce ok. miliona osób uzależnionych, a kilka milionów pijących ryzykownie i szkodliwie, to stanowi to bardzo poważny problem społeczny.

-       Co jest najważniejsze w leczeniu i skutecznym wychodzeniu z nałogu?

-     Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, jedyną możliwością panowania nad nią jest przestrzeganie całkowitej abstynencji. W pracy z uzależnionymi podkreślam, że najważniejsze jest spełnienie trzech warunków, które muszą zaistnieć jednocześnie. Pierwszym jest odbudowanie życia rodzinnego, więzi z najbliższymi, a ze strony rodziny uzależnionego mądre i konsekwentne wspieranie go na drodze do trzeźwego życia. Przy czym problem zagrożenia alkoholowego rodzina powinna dostrzec wcześniej i zareagować, nie czekając, aż osoba pijąca będzie przeznaczać na alkohol wszystko co posiada.

Wychodzący z nałogu musi na nowo odnaleźć sens swojego życia w rodzinie, pracy, a jeżeli nie pracuje w podjęciu np. wolontariatu. Drugą sprawą jest zerwanie ze środowiskiem, które doprowadziło do alkoholizmu. Kolejny warunek to odbudowa życia duchowego: modlitwa, uczestniczenie w Mszach św., korzystanie z sakramentów. Konsekwencją świadomości, że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną jest nieustanna praca nad sobą, uczestniczenie w spotkaniach grup AA i codzienna realizacja Programu 12 kroków, uczestniczenie w Mszach św. w intencji trzeźwości, pielgrzymkach i rekolekcjach trzeźwościowych,. Wielu pacjentom naszej poradni udało się wyjść z alkoholowej pułapki - przychodzą, dziękują, mówią, że teraz dopiero widzą, jak szczęśliwym można być nie pijąc.

-       Alkoholizm jest tym uzależnieniem, które w naszym społeczeństwie ma największa skalę i wyrządza najwięcej szkód. Warto mieć świadomość, że są też inne, równie niebezpieczne uzależnienia.

-     Warto o tym pamiętać, choćby w kontekście niedawnych masowych zatruć dopalaczami - a w woj. śląskim tych zatruć było najwięcej. Ale jest jeszcze jedna grupa uzależnień tzw. uzależnień behawioralnych jak np. anoreksja i bulimia, uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, automatów do gier losowych lub nawet zakupów czy sportów ekstremalnych. Tutaj podobnie jak w alkoholizmie do uzależnienia może dojść niezależnie płci, wieku, wykształcenia. Podobny jest mechanizm uzależnienia - człowiek stopniowo traci kontrolę nad swoim zachowaniem, obsesyjnie myśli o danym uzależnieniu i potrzebuje „coraz większej dawki”. Podobna jest również droga wyjścia z tych nałogów: odważne powiedzenie sobie - jestem uzależniony, podjęcie leczenia, uczestniczenie w „Programie 12 kroków”, który jest skuteczny także w tej grupie uzależnień. Ważna jest również postawa rodziny - konsekwentne wspieranie uzależnionego, zerwanie z okazjami prowadzącymi do uzależnienia i, oczywiście, odnowa życia duchowego. Z mojej praktyki duszpasterskiej znam przypadek mężczyzny, który uzależnił się od gier losowych - stracił duże sumy, zaciągnął długi, jego rodzina była na krawędzi rozpadu. Udało się uratować i jego i rodzinę. Podjął leczenie, pogodził się z żoną, systematycznie spłaca długi. Niestety, uzależnienia behawioralne stają się coraz większym problemem i dotykają coraz szersze kręgi, także ludzi bardzo młodych.

-     Jak im przeciwdziałać?

-     Jedną z podstawowych przyczyn prowadzących do uzależnienia, zwłaszcza ludzi młodych jest pustka życia duchowego i pustka uczuciowa, nastawienie na gromadzenie dóbr materialnych i konsumpcyjny styl życia w rodzinie, brak czasu dla siebie. Drugą przyczyną jest brak świadomości zagrożenia - wielu rodziców sądzi, że skoro dziecko jest w domu - spędza czas przed komputerem, to nic złego mu nie grozi. Tymczasem w cyberprzestrzeni jest wiele treści niebezpiecznych, szkodliwych dla młodych ludzi, są treści przesycone okrucieństwem i erotyzmem. Zdarzają się przypadki prześladowania koleżanki lub kolegi na forum internetowym, co przerasta młodego człowieka i - jeżeli dorośli o tym nie wiedzą lub nie potrafią mu pomóc - czasem kończy się tragicznie. Trzeba więc pielęgnować więzi rodzinne i dobry kontakt na linii rodzice - dzieci, wzajemną miłość i szacunek, poświęcać czas na wspólne rozmowy i działania, dbać o to, by dziecko chętniej bawiło się na podwórku realnym niż wirtualnym. A kiedy wystąpi problem trzeba jak najszybciej szukać fachowej pomocy i podjąć terapię.

 

(„Niedziela” 30/2015. s.6-7)

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Communio in Christo (powołane w 1991 r.) wraz z Odziałem Caritas (Parafialnym) w parafii p. w. św. Jacka w Częstochowie zajmuje się m. inn. działalnością charytatywną w następującym zakresie:

1. Charytatywny Punkt Wydawania Leków
ul. Warszawska 452 w Częstochowie (oficjalnie zatwierdzony przez Nadzór Farmaceutyczny) – działa do tej pory.  W przeciągu lat 1990- 2015 sprowadził i wydał bezpłatnie 250 ton leków i 70 ton sprzętu medycznego, i rehabilitacyjnego.
- Pochodzące leki: Francja, Niemcy, Szwajcaria
- Odbiorcy: szpitale, hospicja, Punkty Zdrowia, indywidualni odbiorcy (Częstochowa i okolice, Litwa, Białoruś, Ukraina).
Transport leków z zagranicy i wydawanie leków, i koszty z tym związane ponosiło Communio in Christo w Częstochowie. Dzięki tym lekom wielu ludzi odzyskało zdrowie a nawet uratowało życie, szczególnie, gdy leki te nie były dostępne w Polsce.
Leki wydawane są na podstawie recepty.
2. Klub AA (działa do dzisiaj)
- Regularne spotkania w każdą sobotę anonimowych alkoholików
- Uczestnictwo i prowadzenie terapii w Ośrodku Terapii dla Uzależnionych od alkoholu
- Uczestnictwo w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Przedszkole Katolickie – Świetlica Środowiskowa
Przedszkole prowadzone było przez 10 lat, do 2002 roku. Przebywało w dwóch oddziałach 65 dzieci. W skali 10 lat stanowi to 610 dzieci. Przedszkole było bezpłatne, datowane przez Urząd Miejski w Częstochowie.
Następcą Przedszkola jest Świetlica Środowiskowa dla dzieci z rodzin patologicznych. Działa do dzisiaj w Szkole Podstawowej Nr. 25.
4. Skład Odzieżowy
Przez omawiane lata wydano 600 ton odzieży.
Odbiorcami byli: Urzędy Gminy, Szkoły, Parafie, indywidualni odbiorcy, Ukraina, Litwa, Białoruś
Ofiarodawcy: Communio in Christo w Mechernich- Niemcy, Association Resiac Bon Secours- Montsurs Francja. Kawalerowie Maltańscy- Paryż (Versaille). Także Ofiarodawcy z Włoch i Niemiec (indywidualni ofiarodawcy).

Wspomnieć także należy o przekazywaniu leków, odzieży i żywności do Zakonów: Siostry Karmelitanki w Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Zakopanym, Rzeszowie, Koszycach, Kodniu, Kielcach, a także do Częstochowskich Szpitali.
Działalność charytatywna prowadzona przez Communio in Christo i Parafię p. w. św. Jacka w Częstochowie od 1991 r. prowadzona jest do dnia dzisiejszego.

Ks. Józef Zielonka

 


Ponad 30 duchownych z czterech kontynentów wzięło udział w uroczystej Mszy św. Głównym celebransem był ks. abp Wacław Depo

Uroczystości rocznicowe Communio in Christo odbyły się 29 listopada 2014r. w domu macierzystym Communio in Christo w Mechernich (Niemcy).

Tegoroczne uroczystości rocznicy założenia Wspólnoty przez Matkę Marię Teresę miały szczególny wymiar z racji jubileuszu 30-lecia tego wydarzenia. Całość obchodów odbywała się w budynku gimnazjum w Mechernich. Centralnym punktem tego dnia była Msza święta, w której uczestniczyło prawie 300 gości oraz 30 kapłanów z różnych regionów świata - z Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Europy.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks.Arcybiskup Wacław Depo. Już w słowach wprowadzenia Metropolita Częstochowski wyraził Bogu wdzięczność za to, że poznał osobiście Matkę Założycielkę, która została obdarowana przez Stwórcę nadzwyczajnym charyzmatem. Charyzmat ten, a więc szczególny dar Ducha Świętego udzielony wybranej osobie dla dobra całej Wspólnoty, można określić w przypadku Matki Teresy jako „miłość czynu, miłość poprzez życie”, mówił w homilii Ksiądz Arcybiskup. Jedynie miłość jest w stanie pokonać wszelką beznadziejność i przeciwności. To słowa samej Matki Założycielki, która pisała, że treścią jej fundacji jest realizacja miłości w duchu nauczania Drugiego Soboru Watykańskiego.

Charyzmat Założycielki można ująć w sześciu zadaniach: żyć soborem, umiłować Kościół, upodabniać się do Chrystusa, kochać bliźniego i jemu służyć oraz w szczególny sposób nieść światu i każdemu indywidualnie przesłanie miłości. Te słowa można uznać za niezwykle trafne i syntetyczne ujęcie istoty tego, co jest misją i powołaniem Communio in Christo, a co wyrasta i ściśle jest zespolone z nauką soboru.

Po zakończeniu Mszy Św. Ks. Arcybiskup Wacław Depo przekazał Ks. Superiorowi Generalnemu Karl-Heinz Haus i całej Wspólnocie Communio in Christo dar jaki przygotowali dla Communio in Christo Ks. Prof. Stanisław Urbański i Ks. dr. Józef Zielonka, Przewodniczący Communio in Christo w Polsce. Ten wspólny dar to nowa książka ich autorstwa: „Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen”.

W krótkich słowach wyrazili swoją radość z tego faktu:

„Z okazji wielkiego jubileuszu 30-lecia założenia Communio in Christo, a przede wszystkim z racji 20-lecia śmierci Założycielki Matki Marii Teresy Linssen, pragniemy przekazać Księdzu Superiorowi kolejną książkę o Matce Marii Teresie Linssen.

Jest to pierwsze opracowanie doświadczenia miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy. Mistyka przeżyciowa Matki Marii Teresy była związana z jej codziennym życiem i rozwijała się przez wiele lat. Dlatego niniejsze opracowanie przedstawia proces życia mistycznego Matki uwarunkowany chronologią wydarzeń w zakresie jej życia w określonej sytuacji społecznej w Niemczech, w jakiej znajdował się Kościół.

Matka Maria Teresa pisze, że jej pierwsze doświadczenie miłości Boga miało miejsce w wieku pięciu, ośmiu i dwunastu lat. Jej mistyczne spojenie z Bogiem osiąga punkt szczytowy 8 grudnia 1984 roku w mistycznych zaślubinach, które miały miejsce dokładnie w chwili, gdy zakładała zakon Communio in Christo - co zapisane zostało w tekście założeniowym. Swoje głębokie i przez Boga zainspirowane życie prowadziła w nieprzychylnej atmosferze, w środowisku, które ją odrzucało i zwalczało jej przesłanie. Wymagało to od niej wielkiej odwagi.

Cała treść jej przesłania wywodzi się z jedności miłości Boga i miłości bliźniego, jak definiuje to w Ewangelii sam Chrystus. Założony przez nią zakon jest miłością Boga do każdego człowieka, która nabrała formy i struktury. Jest on odzwierciedleniem miłosierdzia Bożego dla wszystkich. Miłość bliźniego prowadzi do miłości Boga, a tym samym do odnowy Kościoła. Tym samym w zakonie Communio in Christo uwidacznia się to, co Duch Święty zainspirował i zdziałał w ekumenicznych zebraniach Soboru Watykańskiego II.

Mistyka przesłania Matki Marii Teresy dla współczesnego świata jest nadzwyczajnym charyzmatem miłości. Charyzmat miłości przeciwstawia się silnie powstającej w dzisiejszych czasach „cywilizacji śmierci”.

Stąd dzisiaj tak bardzo potrzebni są prorocy, ludzie, którzy w swoim postępowaniu, ofierze, modlitwie i braterskiej miłości przybliżą Chrystusa i urzeczywistnią Jego Kościół.

W książce, którą pragniemy dziś przekazać Przeorowi widzimy odkrycie wielkiej mistyki Matki Marii Teresy, którą Ty Księże Superiorze poznawałeś codziennie przez wiele lat jako jej kierownik duchowy i obecnie jako kontynuator jej dzieła. Poznawałeś razem z niezapomnianym świętej pamięci z ks. Hermanem Walchem.

W naszym opracowaniu ukazany został zatem dynamiczny charakter doświadczenia Boga. Jesteśmy przekonani, że książka bezcenna jest dla niemieckiej i europejskiej mistyki chrześcijańskiej, albowiem analizowaliśmy pisma mistyki przeżyciowej, jak medytacje, modlitwy, poezje i inne teksty pisane językiem popularnym, czy nawet potocznym. Myśli w nich zawarte należało niejako „przetłumaczyć” na język naukowej refleksji teologicznej. W ten sposób powstało opracowanie odkrywcze i krytyczne, całościowe, a przede wszystkim ukazujące bogatą teologię modlitwy i kontemplacji.

Prosimy ks. arcybiskupa Wacława Depo o wręczenie tej jubileuszowej książki na ręce Communio in Christo. On zna to dzieło i wspomógł je swoim słowem wstępnym. Również jest to dar wdzięczności dla Matki Marii Teresy, która wprowadziła nas w tajemnicę życia mistycznego. Jest to również dar dla Czcigodnego Księdza Superiora, który swoje życie poświęcił realizacji przesłania Matki Marii Teresy. Ogromnie się radujemy, że razem z ks. arcybiskupem Wacławem Depo i z sekretarzem ks. Mariuszem Trojanowskim możemy przekazać to wspólne dzieło.”

W przeddzień uroczystości ks. bp Heinrich Mussinghoff Ordynariusz Diecezji Aachem przyjął w swojej siedzibie w Aachen Metropolitę Częstochowskiego, Przeora Generalnego ks. Karla Heinza Hausa, warszawskiego teologa ks. prof. Stanisława Urbańskiego, członka Kapituły Communio Jurgena Fahnenstich, członka zakonu Edo Dijkstra oraz tłumaczkę Ewę Bochynek.

Biskup Heinrich pochwalił wyraźnie działalność Communio, szczególnie Dzieło Socjalne, w skład którego wchodzą placówki opieki w Mechernich i Blankenheim oraz hospicjum Stella Maris, przyznając zakonowi przed kilkoma laty „Decretum laudis”.

Ks. prof. Stanisław Urbański z fakultetu teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opowiedział ks. bp Heinrichowi o swoich badaniach na temat nad- reńskich mistyków, jak Jana Dunsa Szkota, Tomasza z Kempis czy Mikołaja z Kuzy,. Mówił także o Matce Marii Teresie, o której wraz z ks. Józefem Zielonką pisał w swojej książce „Charyzmat miłości” oraz którą uważa za jedną z najbardziej znaczących mistyczek naszych czasów.

Dziennikarz i filozof Jürgen Wiebicke w trakcie wykładu na temat eutanazji, w trakcje której ważne dla niego były także bezpośrednie reakcje i wypowiedzi publiczności.

W trakcie uroczystości odbyła się także dyskusja poświęcona tematowi „pomocy w umieraniu”. Prowadził ją dziennikarz i filozof Jürgen Wiebicke. Wystąpienie oparł na jednym z rozdziałów swojej niedawno opublikowanej książki- „walka o piękną śmierć”.


W trakcie wizyty z okazji 30 rocznicy założenia Communio in Christo- na zdjęciu od lewej: ks. prof. Urbański, ks. dr. Zielonka, ks. Trojanowski, ks. abp Depo, tłumaczka Ewa Bochynek i kierowniczka placówek Ulrika Müller przed hospicjum „Stella Maris”