Teksty liturgiczne: Ez 34,11-17; 1 Kor 15,20-28; Mt 25, 31-46
Dziś w ostatnią niedzielę roku liturgicznego (kościelnego) staje przed nami w całym swym majestacie i w całej swej okazałości Chrystus Król Wszechświata. Oddajemy Mu cześć jako Królowi i Zbawicielowi, dziękując Mu także za wszystko co dla nas uczynił. Jezus zaznacza, że Jego Królestwo „nie jest z tego świata”, ale na tym świecie. „Królestwo Boże w was jest” zapewnia nas, w nas się rozwija i w nas dojrzewa w zależności od tego jak w naszym życiu kształtuje się wiara, nadzieja, miłość, sprawiedliwość. Dlatego miłość i prawda wytyczają granice tego Królestwa Bożego. Sięga ono tak daleko, jak sięga jej odbicie w naszym sercu. Królestwo Boże ponieważ jest w nas, rozwija się i dojrzewa, albo też się opóźnia w zależności od tego, jak miłość i prawda kształtują nasze życie, naszą postawę wobec Boga, siebie samego i drugiego człowieka. Gdyby Królestwo Boże było podobne do królestwa z tego świata, przeminęłoby, jak przemija wszystko na tym świecie. Ono nie jest z tego świata, ale żyje i rozwija się na tym świecie. Jest Królestwem wiecznym. Jezus jest królem tego Królestwa, Niezwykłym królem, królem uniwersalnym, nad wszystkimi ludźmi i nad całym światem i Jego Królestwo nie ma granic, ani nie zamyka się w jakimś obszarze ziemskim, jest tam, gdzie ludzie wierzą w Niego i gdzie żyją Jego boskim życiem. Jezus Chrystus jako Król zasiądzie na Swym tronie pełnym chwały i będzie sądził: „Gdy Syn człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swym tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.

Ks. Proboszcz Józef Zielonka

 

 

 

Kliknij aby przejść do biuletynu...

 

Anna Wyszyńska

W trosce o chorych

Charytatywny Punkt Wydawania Leków „Communio in Christo” w parafii pw. św. Jacka w Częstochowie powstał w 1991 r. - Był to pamiętny rok, kiedy na Jasnej Górze odbywał się Światowy Dzień Młodzieży. Jego uczestnicy- Francuzi, Włosi, Rosjanie - korzystali z naszych leków i środków opatrunkowych - wspomina ks. Józef Zielonka, proboszcz parafii, który ten punkt zorganizował i do tej pory dba o regularne zaopatrywanie go w leki.

Pomysł powołania punktu aptecznego był częścią realizowania w Polsce programu dzie­ła „Communio in Christo” i zakonu, którego założycielką była Matka Maria Teresa Linssen.

Ks. Józef Zielonka, który znał Matkę Zało­życielkę i przez nią został wyznaczony jako odpowiedzialny za dzieło w Polsce, mówi: „Communio” w swojej działalności kieruje się zasadą: „Miłość bliźniego jest życiem w Bogu”. Zgodnie z tą zasadą i celami Matki Marii Teresy jesteśmy, jako członkowie „Communio”, zobo­wiązani do pomocy duchowej i socjalnej oso­bom, które takiej pomocy potrzebują.

 

W październiku 2014r Communio in Christo wydało książkę autorstwa Ks. Prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego i Ks. dr Józefa Zielonki pt.: „Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994)”

Przedmowa

W duchu eklezjalnej wdzięczności przyjąłem kolejną pracę Czci­godnych Księży Kościoła Częstochowskiego: Księdza prof. Stanisława Urbańskiego i Księdza dra Józefa Zielonki - poświęconą poświadcze­niu miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen”. Albowiem w dzisiejszym świecie „pełzającej apostazji” i sekularyzacji (św. Jan Paweł II) przekazywanie zdrowej prawdy Ewangelii oznacza „bycie” nie tylko nauczycielem, ale przede wszystkim świadkiem obec­ności Żywego Boga, objawionego w Chrystusie.

Człowiek, który ma swoje przeżycie Boga - a taką jest postać mi- styczki Matki Marii Teresy - zdaje sobie sprawę z tego, że przeżycie to ma zakorzenienie w misterium wiary Kościoła. On rodzi się z miłośei między Ojcem Niebieskim a Synem Bożym, uosobionej w Duchu Świę­tym. Miłość Trójcy Świętej rozlewa się także na świat ludzi poprzez Objawienie, Słowo Boże, sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystię, oraz kodeks moralny, liturgię i charyzmaty.

Dziękujemy Bogu za dar osoby i życia Matki Marii Teresy, w ży­ciu której doświadczenie miłości Boga zrealizowało się poprzez miłość bliźniego, posługę potrzebującym i świadectwo życia kontemplacyjne­go w duchu Soboru Watykańskiego II.

Czcigodnym Księżom Profesorom, Wspólnocie Communio in Christo, oraz Wszystkim, którzy będą odczytywali przykład wierności Chrystusowi w Jego Kościele z serca błogosławię.

Częstochowa, 14 września 2014 r.,
w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

 

Anna Janowska


Spotkanie abp. Wacława Depo z delegacją Communio in Christo

Communio in Christo to wspólnota powołana do życia przez Matkę Marię Teresę w duchu II Soboru Watykańskiego. Przyłączyć się mogą do niej zarówno osoby konsekrowane, jak i świeckie, które przyjmą jej regułę oraz w składanym ślubowaniu złożą dodatkowy ślub – miłości bliźniego.

Tegoroczna 22. pielgrzymka Communio in Christo na Jasną Górę w dniach 13-15 września przebiegała w klimacie przypadającego w tym roku 30-lecia istnienia zakonu. Jej hasłem były słowa: „Kościół wyruszający w drogę”, zaczerpnięte z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Evangelii gaudium”. W pielgrzymce uczestniczyła delegacja Domu Macierzystego w Mechernich w Niemczech z s. Lidwiną, ks. Markusem Mjokonti z Tanzanii, s. Jasminé z Indii i p. Ewą Bochynek.

 

W swojej pracy doktorskiej mówi Ksiądz o Matce Marii Teresie jako o mistyczce.

Jak Ksiądz to postrzega?

Czy Księdza promotorzy i kapłan, pod którego kierunkiem Ksiądz tę pracę napisał, widzą to podobnie?

Należy najpierw określić co to jest mistyka i na czym polega życie mistyczne. Następnie na podstawie życia i pism Matki Marii Teresy wykazać, że była mistyczką.

W życiu Matki można dopatrzeć się tych wszystkich elementów mistycznego życia, jak opisał św. Jan od Krzyża w „Drodze na Górę Karmel”: doznania „nocy ciemnej ducha”, „unio mystica”- najwyższego stopnia mistycznego zjednoczenia się Boga z duszą, mistycznych symboli zaręczyn i zaślubin oraz założenia fundacji zakonnych, wynikających z jej mistycznego zjednoczenia z Bogiem.

Czym jest mistyka?

Posługując się terminologią św. Teresy z Arila („Twierdza”) i św. Jana od Krzyża („Droga na Górę Karmel”) oraz używaną terminologią zbliżoną do tych dwóch wielkich mistyków przez Matkę Marię Teresę, określamy mistykę jako wyższy stan duchowości. To rezultat życia  kontemplacyjnego, jako wspinania się ku Bogu, aby Mu ofiarować całego siebie. W mistyce wchodzi się jakby w inny świat, w nową rzeczywistość, gdzie znika własne „ja”, doświadcza się czegoś wyższego, co trudno określić słowami. Życie mistyczne jest więc nieustannym dążeniem do całkowitej miłości i pełnego oddania się Bogu. Obejmuje nostalgię za całkowitą miłością, co w obecnym życiu wyraża się widzeniem Boga w wieczności. Inaczej mówiąc, życie mistyczne polega na zjednoczeniu człowieka z Bogiem przez miłość. To pełne uczestnictwo w życiu Bożym, doświadczalne przeżywanie rzeczywistości Boskiej, doświadczenie obecności Boga w sposób świadomy i pewny, i to bezpośredniej obecności. Mistyk świadomy jest tej chwili. Życie mistyczne przygotowuje się przez rozwiniętego ducha modlitwy i ofiary a wyraża się ciągłym pozostawaniem w sferze dotykalnego wpływu Ducha św. przez działanie Jego darów. Do pełnego zjednoczenia z Bogiem potrzeba oczyszczenia człowieka od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Na drodze oczyszczenia Bóg dopuszcza fizyczne cierpienia, niepowodzenia, pokusy, prześladowania, oschłości i pragnienia uwolnienia się od pozostałości zła skażonej duszy człowieka przez grzech pierworodny, poprzez przeciwstawianie się namiętnościom, które tkwią w każdym człowieku, oraz całkowite oderwanie się umysłu człowieka od poznania czysto pojęciowego i rozumowego. Taki stan duchowy i takie bogate słownictwo mistyczne występuje u Matki Marii Teresy.

 

Zapraszamy osoby uzależnione od alkoholu i wszelkich uzależnień
do „Grupy AA u  św. Jacka”.

Grupa AA „U św. Jacka”
ul. Warszawska 452a Częstochowa
(salka parafialna przy kościele św. Jacka).

Sobota, godz. 18:00.

Kontakt tel. 609-849-941 i 533-538-085.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pragniemy poinformować, że przy naszej parafii p.w. św. Jacka w Częstochowie (ul. Warszawska 452A) od 1992 roku istnieje Punkt Charytatywny Leków Zagranicznych Stowarzyszenia Communio in Christo. Punkt posiada bogaty zasób leków niemieckich i francuskich oraz trudno dostępnych i drogich. Pragnie w ten sposób na podstawie swojego statutu i poleceń Matki Marii Teresy założycielki Communio in Christo nieść pomoc chorym i potrzebującym. Leki wydawane są na podstawie recepty.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00 i 15:00-17:00.